Agenda

16.-29.06.2024 | SPHAIR Kurs 2 (Aquila)

Flugplatz Lommis

28.06.2024 | 18:30 | Clubhöck

Flugplatzbeizli

29.06.2024 | YES-Tag 1 | Ausgebucht!

Flugplatz Lommis | Info’s

30.06.2024 | YES-Tag 2 | Ausgebucht!

Flugplatz Lommis | Info’s

26.07.2024 | 18:30 | Clubhöck

Flugplatzbeizli

04.-17.08.2024 | SPHAIR Kurs 3 (Aquila)

Flugplatz Lommis

30.08.2024 | 18:30 | Clubhöck

Flugplatzbeizli

31.08. - 01.09.2024 | Flugplatzfest “1st Lommis Fly-In”

Flugplatz Lommis | Helferanmeldung

14.09.2024 | 09:00-12:00 | Infoanlass Flugschule MFGT

Flugplatz Lommis | Info’s | Anmeldung

19.-22.09.2024 | Fly-Away 2-2024 (Fortgeschrittene)

Lettland & Litauen

27.09.2024 | 18:30 | Clubhöck

Flugplatzbeizli

04.-05.10.2024 | Sicherheitstraining 2024

Flugplatz Lommis | Info’s

06.-19.10.2024 | SPHAIR Kurs 4 (Aquila)

Flugplatz Lommis

25.10.2024 | 18:30 | Clubhöck

Flugplatzbeizli

15.11.2024 | 18:30 | Fondue-Abend 2024

Flugplatz Lommis

23.11.2024 | 09:00-12:00 | Infoanlass Flugschule MFGT

Flugplatz Lommis | Info’s | Anmeldung

29.11.2024 | 18:30 | Clubhöck

Flugplatzbeizli

27.12.2024 | 18:30 | Clubhöck

Flugplatzbeizli


03.-15.03-2025 | PPL-Intensivwoche 2025

Biberach a.d. Riss


Fehlen Anlässe oder sind Termine falsch?

Wir sind dankbar für deine Rückmeldung an webmaster@mfgt.ch