Agenda

14.07. – 26.07.2019 | SPHAIR-Kurs 2

Flugplatz Lommis

26.07.2019 – 18:30 | Clubhöck

Rita’s Flugplatzbeizli

10.08.2019 – 09:00 | YES-Tag

Flugplatz Lommis | Anmelden

17.08.2019 – 09:00 | YES-Tag

Reservedatum, Flugplatz Lommis | Anmelden

30.08.2019 – 18:30 | Clubhöck

Rita’s Flugplatzbeizli

31.08.2019 | Jungbürgerfeier Lommis

Flugplatz Lommis

04.09.2019 – 19:00 | Sicherheitstraining Theorie

Theorieraum Flugplatz | Anmelden

07.09.2019 – 08:30 | Sicherheitstraining Praxis

Flugplatz Lommis | Anmelden

08.09.2019 – 08:30 | Sicherheitstraining Praxis

Reservedatum, Flugplatz Lommis | Anmelden

07./08.09.2019 | Flugplatzfest Schmerlat

Flugplatz Schmerlat

21.09.2019 – 09:00 | Infoanlass der Flugschule

Theorieraum Flugplatz | Anmelden

27.09.2019 – 18:30 | Clubhöck

Rita’s Flugplatzbeizli

28.09.2019 – 09:00 | RTF Praxis Englisch

Theorieraum Flugplatz | Anmelden

25.10.2019 – 18:30 | Clubhöck

Rita’s Flugplatzbeizli

26.10.2019 | Platzunterhalt

Flugplatz Lommis

29.11.2019 – 18:30 | Clubhöck

Rita’s Flugplatzbeizli

27.12.2019 – 18:30 | Clubhöck

Rita’s Flugplatzbeizli